Badge

 Teacher Answered first question with at least one up vote

34 The users have been awarded with badges:

Pankaj Batra(5237 karma)320 × 1

gauravgupta(31 karma)446 × 1

Pankaj Sinha(16 karma)112 × 1

sagar(401 karma)2 × 1

A9S6(66 karma)449 × 1

moneysights(31 karma)1 × 1

sakiv1089(186 karma)82139 × 1

Amit91(196 karma)456 × 1

CA Karan Batra(532 karma)16 × 1

Supraja81(16 karma)81113 × 1

BBV(31 karma)114 × 1

Shakes(16 karma)123 × 1

Gurukul(187 karma)2816 × 1

vignesh(946 karma)71323 × 1

TaxSpanner(91 karma)1 × 1

Hari P G(41 karma)1 × 1

Anks(46 karma)2410 × 1

suren(41 karma)141625 × 1

Phani R(221 karma)6713 × 1

Mithun Dhali(30 karma)2 × 1

rajat2106(16 karma)1 × 1

PraveenMSFT(31 karma)2 × 1

sanjay35(226 karma)1 × 1

pompom(16 karma)134 × 1

amyags(31 karma)237 × 1

mayank66333(71 karma)14 × 1

Hamid(16 karma)113 × 1

Vikram(16 karma)2 × 1

samyjain2010(16 karma)1 × 1

K N(16 karma)12 × 1

vsivakumar(31 karma)2 × 1

Radhika Bhardwaj(16 karma)1 × 1

JRJ(16 karma)1 × 1

Yash M Jhaveri(61 karma)1 × 1